Fri fra kriminalitet – og gæld

Ny model for eftergivelse af straffeomkostninger

Et liv uden kriminalitet og gæld

Der er indgået en ny aftale om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025. Med aftalen gives der under visse betingelser bedre muligheder for, at dømte kan blive fri for gæld fra straffesagsomkostninger. Der skal desuden udarbejdes en ny model for straffesagsomkostninger, der skal motivere dømte til ikke at begå ny kriminalitet.

Mange dømte står efter endt afsoning med en større gæld til det offentlige som følge af sagsomkostninger i forbindelse med en eller flere straffesager. Gælden kan blive en væsentlig hindring for et liv uden kriminalitet. For at motivere tidligere dømte til ikke at begå ny kriminalitet skal mulighederne for at blive fri for gæld fra straffesagsomkostninger forbedres.

For det første skal reglerne om eftergivelse af gæld og gældssanering ændres, så dømte, der har fået gæld bl.a. på grund af straffesagsomkostninger, i højere grad vil kunne opnå eftergivelse af gæld eller gældssanering. Denne eftergivelse af gælden kan gives på baggrund af de generelle betingelser i Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og Konkursloven.

Noget-for-noget-tilgangen

For det andet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny model for opkrævning af straffesagsomkostninger med udgangspunkt i en noget-for-noget-tilgang. Arbejdsgruppen skal bl.a. udarbejde et konkret forslag til, hvordan opkrævning af straffesagsomkostninger kan gøres betinget for nærmere definerede grupper, som ikke har betalingsevnen. Forslaget skal sikre, at dømte, der holder sig kriminalitetsfri i en periode på minimum 5 år efter endt afsoning, ikke vil få opkrævet gæld i denne periode. Hvis den dømte ikke begår ny kriminalitet i perioden, bortfalder gælden. Begås der imidlertid ny kriminalitet i perioden, skal gælden opkræves. Visse grupper undtages fra den fremadrettede ordning, f.eks. dømte med tilknytning til rocker- eller bandemiljøet, medmindre de har deltaget i et exitprogram.

Arbejdsgruppen skal desuden komme med forslag til en overgangsordning, så initiativet også vil omfatte tidligere dømte, som opfylder en række konkrete kriterier, f.eks. at de har holdt sig straffri i en periode.

Rådgivning til indsatte og tidligere indsatte

Af Vidensfunktionens 15 medlemsorganisationer arbejder Café Exit og Den Sociale Retshjælps Fond med økonomi- og gældsrådgivning for indsatte i landets fængsler samt tidligere indsatte. Du kan se, hvor de tilbyder økonomi- og gældsrådgivning her.